СУ Христо Ботев в град Ихтиман е най-голямото и най-старото училище в общината

През учебната 2020/2021 г. в него се обучават 913 ученика в 38 паралелки и 2 подготвителни групи. СУ „Христо Ботев” , град Ихтиман е най-голямото и най-старото училище в общината. 67 преподаватели работят в училището, повечето веднага след студентската скамейка. През последните 2 години са назначени 16 млади учители, 14 от които са възпитаници на СУ „Христо Ботев”. Няма недостиг на квалифицирани учители. През 2018-2019 година в СУ „Христо Ботев” , гр. Ихтиман се изпълни Проект №23/07/2/0/00227 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Ботев”, ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Ихтиман, община Ихтиман”, който се осъществи с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00227 от 23.10.2017 г.

История на училището

Между 1825 и 1830 година е открито Килийното училище в Ихтиман от даскал Илия Глигов, наричан ДЕЛИ ИЛИЯ, съществувало до 1862 година. За разлика от Килийното училище, което давало оскъдно образование , светското училище имало солидно и укрепнало основно образование. Един от най-видните му даскали е Цвятко Панев.

За откриването и утвърждаването на редовното класно училище в Ихтиман през 1881 година голямо значение има дейността на главния учител Михаил Сестримски. В училището се учат ученици, както от града, така и от селата.

След 9-ти септември 1944 година веднага се открива реална пълна гимназия с повече от 600 ученици.

През 1948 година е построена нова четириетажна просторна сграда, в която се помещава ЕСПУ “ Христо Ботев” и днес.

През 1962 година е въведена и кабинетна система на обучение.

Основните ремонтни дейности включваха:

СМР - основен ремонт на покрив, изграждане на соларна станция, саниране на сградата, ремонт на класни стаи, подмяна на ВиК, ремонт на ел. инсталация, видеонаблюдение, пропускателен режим, евакуационно осветление, пожароизвестителна инсталация, парково строителство, изграждане на спортна площадка, подмяна на подова настилка на физкултурен салон, монтаж на отоплителни уреди.

Доставка - мебели за класни стаи, градинско оборудване.

СУ Христо Ботев
СУ Христо Ботев

0

Учители

0 години

СУ Христо Ботев

0

Ученика

Учениците от СУ „Христо Ботев“ печелят призови места в областта на спорта и природните науки

В периода на извънредното положение заради световната пандемия във връзка с КОВИД 19 СУ „Христо Ботев“ създаде отлична организация за обучение от разстояние в електронна среда. Бяха обхванати всички ученици. Обучението се провеждаше синхронно в TEAMS, както и през платформата на електронния дневник в ШКОЛО. Учителите използваха иновативни методи за преподаване, някои дори разработиха собствени сайтове. В училището се обучават 42 деда и ученици със специални образователни потребности. Допълнителната подкрепа е осигурена от училищен екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/. Назначени са един психолог, двама ресурсни учители, един логопед и един педагогически съветник. Екипът функционира от 3 години.

От учебната 2020/2021 година училището е в списъка на иновативните училища. Иновацията се състои във въвеждане на предмета „Интерактивен графичен дизайн“ в V клас под формата на ФУЧ. Ще бъде използвана интерактивна обучителна система, проектен подход и "обучение чрез правене". Моделът на провеждане на обучението е съчетание между теоретични занятия и практически тренинги под прякото ръководство на преподавателя .Като резултат от обучението, очакваме учениците да подобрят уменията си за работа с графична програма, да станат по-уверени. Ръководителят ще придобие опит да работи с адаптивна система, ще повиши своята професионална квалификация. Училището ще завоюва име на престижно, дигитално и творческо в региона.

Основна цел на въвеждането на иновацията е да помогне за изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение. Личности, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Нашите приоритети са да покрием и надвишим изискванията за успех на ДОС. Чрез въвеждането на IT обучение ще провокираме вродените у всяко дете любознателност и желание за вписване в обществото. Очакваме да повишим интереса на учениците и родителите към учебния процес. Учениците ще подобрят своите дигитални компетентности, което е от жизненоважно значение за всеки съвременен младеж.

Акцентира се на:
Дигитална компетентност (ИКТ)
Умения за учене
Общуване на чужди езици
Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите
Развитие на творческите умения

Акцентите съответстват на следните Национални образователни приоритети и цели

Подобряване на качеството на образованието

Въвеждане на система за продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти

Осигуряване на необходимите ресурси и материална база

Дейностите се асоциират по естествен начин и с проектите: Образование за утрешния ден, Подкрепа за успех.

Резултати за други заинтересовани страни

Децата им ще придобият иновативни дигитални умения в училище, без нужда от платени кръжоци или школи. Проектът ще заостри внимание им възможностите на детето. При успех, децата могат да бъдат насърчавани и подкрепяни от родителите си да продължат да се занимават с IT сферата.
Ако учениците проявят постоянство, ще се запълни нуждата от квалифицирани IT специалисти на пазара на труда.
Повишава се престижът в обществото, ангажираността към учебния процес.