Цели, стратегии и приоритети в дейността на училището през учебната 2020/2021 година

Мисията на СУ „Христо Ботев” е чрез утвръждаване на постигнатото да сьздава предпоставки и условия за подготовка на младото поколение за пълноценен живот, за решаване на новите социално- икономически и обществени потребности на страната. Ръководството на училището, целият педагогически сьстав ще гради образа, представата на училището като центьр на науката и културата, средище на обучение на сьвременно европейско ниво с висико квалифицирани и подготвени педагогически кадри.

Основна цел в дейността на училището за учебната 2020/2021 год. ще бьде високото качество на подготовката на учениците
Ще продьлжим да изграждаме собствен облик и училищни ценности


В центьра на цялата дейност на рьководството на училището, на педагозите е поставен ученикьт, с грижа и внимание за неговото развитие и обучение
С разкриването на професионални паралелки с разширено изучаване на английски език, информационни технологии и профилирани паралелки в горен курс с профил Технологичен „Туризъм”, както и с разкриването на професионална паралелка Химик - технолог, специалност - Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти се определя специализацията на училището. В СУ “Христо Ботев” са определени приоритетите в дейността. Те сьвпадат с приоритетите на средното образование в Бьлгария.

• издигане равнището на родноезиковата подготовка

• засилване на чуждоезиковата подготовка

• засилване компютърната подготовка и овладяване на информационни технологии

• гражданско образование

• издигане качеството на обучението по всеки учебен предмет

• интеграция на учениците от ромски произход