СУ „Христо Ботев“ град Ихтиман е партньор заедно с още 17 училища от цялата страна в изпълнението на проект по ОП НОИР „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване, регистрационен номер от ИСУН – BG05M2OP001-3.017-0009-C01. Изпълнител на проекта е Алианс за регионални и граждански инициативи /АРГИ/ https://arci-ngo.org/. В изпълнение на договора СУ „Христо Ботев“ участва съвместно с АРГИ в изпълнение на Дейност „Разработване и актуализиране на стратегии, планови и аналитични документи и др. на образователните институции-партньори за работа в мултикултурна среда“ , в т.ч:

Да идентифицира нуждите на училището от подобряване на работата в мултикултурна среда

Да участва в изготвяне на анализ на нуждите от обучение и план за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директор в партниращото училище.
Да участва в планирането, провеждането и включването на състава на училището в обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти, като част от изпълнението на дейност „Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда“.